Hale magazynowe
Just another WordPress site

Wyniki analizy

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Z analizy wynikają następujące wnioski ogólne: a) w podłożu wielowarstwowym, w którym dolne warstwy mają więk przepuszczalność niż górne, warunki odwadniania są znacznie korzystniejsze niż przy odwrotnym układzie warstw, bowiem wytwarzając identyczną depresję przy ujęciu można uzyskać większy zasięg depresji i większe obniżenie zwierciadła wody gruntowej w jednakowej odległości od instalacji depresyjnej, b) jeśli w odwadnianym podłożu, zawierającym jeden horyzont wodonośny, warstwy o większej przepuszczalności zalegają w dolnych partiach podłoża, wówczas najlepiej na ogół umieszczać filtry w tych warstwach, traktując je jako warstwy drenujące; w omawianych warunkach istnieje możliwość uzyskania projektowanej depresji za pomocą instalacji jednopiętrowej, c) jeśli w odwadnianym podłożu, zawierającym jeden horyzont wodonośny, warstwy o większej przepuszczalności zalegają w górnych par tłach podłoża i powyżej dna odwadnianego wykopu, to niekiedy zachodzi konieczność stosowania instalacji złożonej z dwu lub większej liczby pięter. Kształt i zasięg leja depresji niewątpliwie zależy też od kształtu i wielkości ujęcia oraz od usytuowania w stosunku do spągu warstwy wodonośnej. W celu wyjaśnienia zagadnienia, przedstawiono kilka różnych schematów instalacji depresyjnych oraz kształty lei depresji, które tym schematom odpowiadają w warstwach wodonośnych jednorodnych i o jednakowych parametrach hydrogeologicznych, We wszystkich wymienionych przykładach kontury zasilania warstw wodonośnych znajdują się poza zasięgiem lei depresji, [przypisy: odległość szamba od granicy działki, klimatyzator monoblok, mrówka stalowa wola ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzator monoblok mrówka stalowa wola odległość szamba od granicy działki