Hale magazynowe
Just another WordPress site

Analiza odkształceń i naprężeń w stanie granicznym gruntu spoistego wokół fundamentu słupowego obciążonego momentem wywracającym

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Analiza odkształceń i naprężeń w stanie granicznym gruntu spoistego wokół fundamentu słupowego obciążonego momentem wywracającym: a) przemieszczenie obserwowane gruntu, b) schemat przemieszczeń do analizy naprężeń, c) schemat naprężeń dla układu słupowego, d) schemat naprężeń dla układu obciążonego siłą poziomą. Fundament jest nieodkształcalny, współpracujący z gruntem tylko przez powierzchnie boczne (fundament słupowy). Przekrój fundamentu jest prostokątny, o szerokości dociskającej a, długości boku b, zagłębieniu t. Grunt charakteryzuje się ciężarem objętościowym Aľ(r), kątem tar- cia wewnętrznego i spójnością cm. Pozostałe oznaczenia są następujace: — zagłębienie środka obrotu fundamentu w stosunku do poziomu terenu, — h — wysokość zaczepienia siły poziomej powyżej poziomu terenu. Wzory służące do wyznaczenia momentu granicznego są następujące: ť ť ł. Kolejność obliczeń według proponowanej metody jest następująca: I) dla założonych wymiarów geometrycznych a, h, t wyznacza się parametry a, z, 2) dla określonego według badań geotechnicznych kąta tarcia wewnętrznego gruntu spójności c(r) oblicza się E według wzoru i założonego parametru a, wyznacza się drogą interpolacji, 3) po podstawieniu wartości t i ciężaru objętościowego otrzymuje się obliczeniowe wartości: — momentu granicznego — zagłębienia środka obrotu fundamentu 4) sprawdza się wartość obliczeniowego współczynnika pewności gdzie: M graniczny moment obliczeniowy, rzeczywisty moment zewnętrzny w odniesieniu do środka obrotu fundamentu, F — współczynnik pewności, który należy przyjmować jako iloczyn współczynników cząstkowych uwzględniających kolejno: F1 — dokładność zastosowanej metody obliczeniowej FI 1,1, 2 — dokładność określenia warunków gruntowych F2 1 15 — dokładność określenia obciążenia F3 — 1,20 — ograniczenie wynikające z wielkości odkształceń przy ograniczeniu przechylenia układu łg a = 0,01 F4 = 2 54 Ogólny współczynnik pewności dla fundamentów słupowych w gruncie spoistym, przy obciążeniach przyjmowanych według norm PN-74/B-02009 i PN-70/B-02011, wyniesie F 3,8. [hasła pokrewne: metrohouse bolesławiec, emarkowo, floks szydlasty ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: emarkowo floks szydlasty metrohouse bolesławiec