Hale magazynowe
Just another WordPress site

Miąższość aktywnej strefy

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Dla ujęć poziomych (drenaży) w niektórych publikacjach zagranicznych i w publikacjach polskich zaleca się przyjmować miąższość aktywnej strefy Ha 1,3 S. Wartość ta wydaje się być za mała. Dotychczas rozważano zagadnienie kształtu i zasięgu leja depresji w warstwach wodonośnych jednorodnych pod względem właściwości filtracyjnych w kierunku pionowym i poziomym. W rzeczywistości mamy do czynienia z warstwami o stosunkowo bardzo zmiennym współczynniku filtracji w obu wymienionych kierunkach. Zmienność ta na ogół jest tak duża, a dokładność przestrzennego rozpoznania rzeczywistych właściwości filtracyjnych tak niewielka (zarówno ze względu na rozstawienie i głębokość wierceń badawczych, jak i naruszenie struktury gruntów przy pobieraniu próbek), że dla celów praktycznych trzeba zastosować daleko idące uproszczenia przez uśrednienie współczynnika filtracji, zarówno przy przepływie w kierunku równoległym do uwarstwienia podłoża, jak i w kierunku prostopadłym. Średni współczynnik filtracji można obliczyć ze wzorów: — przy przepływie w kierunku równoległym mld, — przy przepływie w kierunku prostopadłym, gdzie: ki, k2, — współczynniki filtracji poszczególnych warstw wodonośnych na podstawie wzorów empirycznych, miąższość poszczególnych jednorodnych warstw wodonośnych o współczynnikach filtracji k: , k2, Wzory można stosować tylko w ograniczonym zakresie zróżnicowania filtracyjnych właściwości gruntu. W niektórych publikacjach nie podano żadnych ograniczeń, w innych ograniczenia przybierają różną postać. Na przykład jako miernik zakresu uśrednienia współczynnika filtracji wprowadzono pojęcie współczynnika niejednorodności filtracyjnej gruntu U, według wzoru. Sredni współczynnik filtracji zalecono stosować wówczas, gdy jest spelniony warunek Ul, U2, Lin < 20. Jeśli > 20, to warstwę o współczynniku ki zalecono traktować jako nieprzepuszczalną. [podobne: odległość szamba od granicy działki, klimatyzator monoblok, mrówka stalowa wola ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzator monoblok mrówka stalowa wola odległość szamba od granicy działki