Hale magazynowe
Just another WordPress site

„Metody blokowe”

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W gruntach spoistych możną stosować tzw. „metody blokowe”, oparte na pewnych założeniach upraszczających. Rozpatrywaną bryłę osuwiskową ograniczoną od góry konturem zbocza (skarpy), a od dołu potencjalną powierzchnią poślizgu, dzieli sie na bloki o pionowych ścianach bocznych tak, aby podstawy każdego z bloków były w jednakowym gruncie: w przypadku gdy grunt całej bryły jest jednorodny, podział na bloki dobiera się tak, aby ich szerokości nie przekraczały 1/5+1/10 szerokości bryły. Jako siły zsuwające przyjmuje się ciężar własny gruntu, ciśnienie spływowe wody, obciążenie naziomu bloku itd. Jako siły utrzymujące — siły tarcia i opór spójności oraz ew. zabezpieczające stateczność zbocza elementy w postaci murów, ścianek szczelnych, pali itd. Obliczenia opierają się na założeniach: — płaskiego stanu naprężeń i odkształceń, — hipotezy wytrzymałościowej Coulomba-Mohra — niezależności parametrów (I) i c od czasu, — występowania wzdłuż całej powierzchni poślizgu jednakowych przemieszczeń. W dalszej treści podano podstawowe „metody blokowe”. Metoda Maslowa-Berera. Stosuje się ją w przypadkach łamanej powierzchni poślizgu. Współczynnik pewności F wyznacza się jako stosunek sumy poziomych rzutów sił utrzymujących i zsuwających. Obliczenia wykonuje się wg wzoru Itgał—tg (at— Yi)l (±W/ łgał), a w przypadku działania ciśnienia spływowego wody — wg wzoru, gdzie: Wi — ciężary poszczególnych bloków łącznie z działającymi na nie obciązeniami zewnętrznymi i ew. wyporem wody, — nachylenie podstaw bloków, kąt ścinania, określany wzorem, kąt tarcia wewnętrznego i kohezja (spójność), w, COS Cli — objętość części danego bloku poniżej zwierciadła wody gruntowej, ciężar objętościowy wody, uogólniony spadek hydrauliczny w danym bloku i, au.i uogólniony kąt nachylenia ciśnienia spływowego do poziomu w danym bloku. Przyjmuje się za dostateczną wartość F 1,05+1,1. [hasła pokrewne: e slawex, fatek, ile kosztuje przyłącze energetyczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: e slawex fatek ile kosztuje przyłącze energetyczne