Hale magazynowe
Just another WordPress site

Całkowite osiadanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Całkowite osiadanie sumuje się do tej głębokości, na której występuje grunt o znacznie mniejszej (wielokrotnie) ściśliwości lub do głębokości, na której jest spełniony odpowiedni warunek. Przy stosowaniu tej metody należy: a) podzielić podłoże na warstwy o grubościach nie przekraczających polowy szerokości fundamentu, b) wyznaczyć naprężenia na głębokościach odpowiadających środkom grubości warstw, e) wyznaczyć edometryczne moduły ściśliwości dla odpowiednich zakresów naprężeń w poszczególnych warstwach (wg PN-74/B-03020 można stosować podane w tej normie wartości orientacyjne). Naprężenia wyznacza sie pod środkiem fundamentu, przyjmując równomierny rozkład naprężeń w jego podstawie. Przy obliczaniu osiadania fundamentów sztywnych (np. stopy żelbetowe), można posługiwać się naprężeniami pod punktem znamiennym lub naprężeniami średnimi. Współczynnik we wzorze zależy od stopnia odprężenia gruntu po wykonaniu wykopu. Jeśli fundamenty są posadowione płytko i nie ma przerw w robotach fundamentowych, to można przyjmować o. Metoda odkształceń W metodzie tej przyjmuje się, że stan przemieszczeń w podłożu niejednorodnym uwarstwionym jest taki sam jak w półprzestrzeni gruntowej i osiadanie fundamentu oblicza sie jako sumę odkształceń całkowitych poszczególnych warstw podłoża. Odkształcenie całkowite jednej warstwy As wyznacza się jako różnice osiadania Sn +1 ponad spągiem rozpatrywanej warstwy. Na podstawie wzorów otrzymuje się qbo (1 — vi) Asi +1— SZi, a uwzględniając różną ściśliwość pierwotną i wtórną gruntu otrzymamy Aki 1 ARi) (1 —Vi2). W obliczeniach orientacyjnych można oprzeć się na wzorach i stosować prostszy wzór Asi A(Dhi (1 — v). [więcej w: e slawex, fatek, ile kosztuje przyłącze energetyczne]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: e slawex fatek ile kosztuje przyłącze energetyczne