Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘wienerberger cennik’

Przenoszenie obciążeń pali

Posted in Uncategorized  by admin
November 17th, 2018

Gdy grunty są jednorodne lub wykazują niewielkie różnice wytrzymałości poszczególnych warstw oraz gdy wytrzymałość ta jest stosunkowo nieduża i wzrasta wraz z głębokością, wówczas w przenoszenia obciążeń pali biorą udział warstwy na całej długości pali, przy czym część obciążenia przekazywana na grunt przez docisk w dolnych końcach pali jest znikoma i może być pominięta; pale takie nazywa się palami zawieszonymi (wiszącymi); niektórzy autorzy stosują tu nazwę: pale tarciowe. W gruntach sypkich pale zawieszone odgrywają równocześnie rolę pali zagęszczajacych, powiększających nośność gruntu, przez który przechodzą. Zastosowanie pali zawieszonych, jak stwierdzono na podstawie nowszych badań jeżeli zadaniem ich nie jest jedynie zagęszczenie gruntu — uzasadnione jest w tych przypadkach, gdy długość ich przekracza szerokość fundamentów. Zasięg bryły izobarycznej pod fundamentu (lub łączną szerokość momentem bezpośrednim i pod fundamentem na grupy fundamentów). W innym bowiem przypadku zasięg bryły izobarycznej nie zmienia sie istotnie w stosunku do zasięgu bryły izobarycznej fundamentu bezpośredniego (płytkiego) o tych samych wymiarach i stosowanie pali traci praktycznie sens. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wienerberger cennik’

Przenoszenie obciążeń pali

Posted in Uncategorized  by admin
November 17th, 2018

Jeżeli kilka słupów znajduje się w niewielkiej odległości i przenoszą one znaczne obciążenie, projektuje się stopy zespolone (grupowe) o podstawie prostokątnej (przy jednakowych silach w słupach),lub o podstawie trapezowej (w przypadku różnej wartości sił przenoszonych przez słupy). W drugim przypadku wypadkowa sił powinna przebiegać przez środek ciężkości podstawy trapezowej. Ławy pod słupami Jeżeli odległości między slupami rozstawionymi w jednym szeregu są niewielkie, a grunt jest słaby i niejednorodny, celowe jest wykonanie ciągłych law fundamentowych (zamiast stóp pojedynczych pod poszczególnymi słupami). Ława ciągła. Niekiedy ławy takie projektuje się w dwóch kierunkach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wienerberger cennik’

Przenoszenie obciążeń pali

Posted in Uncategorized  by admin
November 17th, 2018

Konstrukcje ceglano-żelbetowe mogą być stosowane w budownictw je mieszkaniowym, przemysłowym i ogólnym oraz w budowlach wodnych z wyjątkiem mostów. Przede wszystkim jednak nadają się do budowy ścian domów mieszkalnych, kościołów i wysokich hal nie mających na znacznej długości poprzecznych ścian stężających. W tego typu budynkach zastosowana konstrukcja ceglano-żelbetowa filarów międzyokiennych i ścian pozwala na przeniesienie obciążenia wiatrem przez wysokie wolnostojące ściany. Ze względu na znaczne zwiększenie nośności słupów i ścian wykonanych w konstrukcji zespolonej, a w szczególności ze względu na możliwość przenoszenia przez nie sil rozciągających, wskazane jest stosowanie konstrukcji ceglano-żelbetowych w słupach i ścianach mimośrodowo ściskanych przy dużej wartości mimośrodu. Doświadczenia przeprowadzone nad zachowaniem się konstrukcji zespolonych dużych gmachów na terenach, gdzie występuje trzęsienie ziemi (np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wienerberger cennik’

Przenoszenie obciążeń pali

Posted in Uncategorized  by admin
November 17th, 2018

Podczas murowania części ceglanej konstrukcji zespolonych, w spoinach poziomych co kilka warstw cegieł układa się strzemiona, wystające w bruzdach pozostawionych w murze dla części żelbetowych. Strzemiona te mają za zadanie lepsze powiązanie obu części konstrukcji zespolonej, a ponadto wzmocnienie cieńszych ścianek kanałów i zabezpieczenie ich przed wypchnięciem przez świeży beton. Do słupów wolnostojących i ścian takich konstrukcji, w których powstawanie rys jest niedopuszczalne (np. zbiorniki, zapory itp.), marka zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej nie powinna być mniejsza niż 50 kG/cm2. Z punktu widzenia wykonawstwa konstrukcje zespolone możemy podzielić na : konstrukcje, w których część żelbetowa wykonywana jest w wymurowanych uprzednio kanałach ze wszystkich stron (kanały zamknięte), konstrukcje, w których jedna strona kanału lub więcej są otwarte (nie wymurowane uprzednio). Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »