Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘wienerberger cennik’

Wykreślenie najbardziej niebezpiecznej osi obrotu

Posted in Uncategorized  by admin
December 25th, 2018

W celu ułatwienia obliczeń zaleca się wykreślenie najbardziej niebezpiecznej osi obrotu. Po wyznaczeniu punktu 01 za pomocą bl i 82 dla danego nachylenia zbocza (1 : m) z tablicy oraz po przeprowadzeniu prostej 0 (linia najbardziej niebezpiecznych punktów obrotu) oblicza się wartości F dla punktów 01 , Oz, 03 i 04, Odkładając wartości F w tych punktach otrzymuje się krzywą Fł—F3 oraz minimalną wartość Fmin w punkcie 04. W przypadku gruntu jednorodnego dużym ułatwieniem jest stosowanie nomogramu. Za pomocą nomogramu G. Łomize można wyznaczyć: a) nachylenie skarpy I : m przy danym i, c, H i współczynniku pewności F, b) dopuszczalną wys. skarpy H, jeśli są dane T, c, m i F,  c) współczynnik pewności F, jeśli są dane y, m i H. Krzywa kropkowana rozdziela nomogram na dwie strefy: I — odnosi się do osuwiska oddolnego, co ma miejsce zazwyczaj, gdy grunt jest słaby o (1) < 14 0 , oraz II — do osuwiska normalnego (krzywa poślizgu przechodzi przez dolną krawędź skarpy przy (I) > 14 0 ). Sposób użycia nomogramu jest analogiczny do sposobu użycia nomogramu, lecz przyjmuje się F T — Fc = 1,1+1,3. Uproszczona metoda Bishopa W metodzie tej przyjmuje się, że siły działające na boczne ściany wydzielonych bloków są poziome, a więc ich rzuty na kierunek pionowy są równe zeru. Przy obliczaniu współczynników pewności stosuje się naprężenia efektywne oraz wartości efektywne i c; wartość siły Ni wyznacza się wychodząc z równowagi sil, działających na dany blok równoważącą siły osuwające, a więc w stanie przy zredukowanych wartościach tarcia wewnętrznego gdzie F jest współczynnikiem pewności. [więcej w: dom w dmuchawcach, cennik wienerberger, wienerberger cennik ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wienerberger cennik’

Wykreślenie najbardziej niebezpiecznej osi obrotu

Posted in Uncategorized  by admin
December 25th, 2018

Różnorodność warunków hydrogeologicznych należy — dla celów praktycznych sprowadzić do niewielkiej liczby schematów. Schemat a przedstawia pojedynczą warstwę wodonośną zasilaną wodą opadową oraz gruntową i zawierająca wodę o zwierciadle swobodnym, schemat zaś b — podobne warunki gruntowe, ale bez zasilania wodą opadową. Schemat c różni sie od b jedynie zawartością wody o zwierciadle napiętym, zwanej też wodą pod ciśnieniem. Schematy d-z-g to różne kombinacje schematów a-r-c występujących w podłożu dwuwarstwowym rozdzielonym warstwą o malej przepuszczalności. W zależności od wysokości ciśnienia piezometrycznego w poszczególnych warstwach, kierunek przepływu wody z jednej do drugiej warstwy może być w górę lub w dół. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wienerberger cennik’

Wykreślenie najbardziej niebezpiecznej osi obrotu

Posted in Uncategorized  by admin
December 25th, 2018

Oprócz układów warstw gruntu, na kształt i zasięg leja depresji wpływają: filtracyjne właściwości gruntu określone współczynnikiem filtracji k, miąższość warstwy wodonośnej H, obniżenie zwierciadła wody S, czas pompowania t, wydajność instalacji depresyjnej Q oraz kształt tej instalacji. Długość promienia depresji jest więc funkcją określoną wzorem. W chwili rozpoczęcia pompowania, gdy t 0, również R i S są równe zeru, a ciśnienie wody na powierzchnię filtru jest największe i dzięki temu można uzyskać największą wydajność ujęcia. W miarę upływu czasu stopniowo powiększa sie promień R i depresja S, natomiast maleje ciśnienie wody na wlocie do filtru, i wydajność ujęcia. Okres, w którym promień depresji zwieksza sie od R O do Rmgx, nazywamy okresem nieustalonych warunków odwadniania, a ruch wody w tym okresie ruchem nieustalonym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wienerberger cennik’

Wykreślenie najbardziej niebezpiecznej osi obrotu

Posted in Uncategorized  by admin
December 25th, 2018

W przypadku gruntu spoistego uwzględnia się wpływ spójności. Rozwiązanie dla fundamentu jednolitego. Wyznaczenie sił : — według wzoru (Qel+Q2ą), 20 at 2tc+t gdzie: Q 01, 2 tc+t QFHu, 2 zo 3te+zo eł — 3 2tc+zo Rozwiązanie dla fundamentu o stopie poszerzonej. Siły działające na fundament: T-12 — według wzoru. Dla punktu obrotu leżącego powyżej odsadzki (zo < t) zo — c + t2c Dla punktu obrotu leżącego w obrębie odsadzki. Znając zo określa się z równania siły Qi i Q. Dla przypadku zo < to wielkości Q2 i Q” 2 określają wzory: Q. [7-295] Q; 2 (tc+t) Odpowiednio ramie e dzieli sie na: Zl—d 3te-i-zo-i-to d 3tc+2t4-to.  Stad graniczny moment utrzymujacy określa sie wedlug wzoru. Fundamenty palowe. Uwagi ogólne o palach i fundamentach palowych Fundamenty palowe stanowią odmianę fundamentów pośrednich (głębokich). Obciążenia z budowli przenoszą się przez pale na głębsze warstwy gruntu, bardziej wytrzymałe od warstw przypowierzchniowych. Dolny koniec pala nazywa się ostrzem lub podstawą, zależnie od kształtu: zaostrzonego czy rozszerzonego, górny zaś — zwykle tępo ścięty koniec pala — nosi nazwę głowicy. Na głowicach pali, wystających po zagłębieniu ich w grunt z dna wykopu fundamentowego, posadawia się elementy masywne fundamentów. Zależnie od układu gruntu, w którym pale są zagłębione, rozróżnić można dwa skrajne przypadki ich zastosowania : a) jeżeli górne, przypowierzchniowe warstwy podłoża stanowią grunty zupełnie nienośne, poniżej zaś zalegają warstwy wytrzymałe, jak np. skały, żwiry, grube piaski lub zwarte iły, to pale doprowadza się do warstw nośnych, zagłębiając w nich nieco dolne końce pali lub (np. przy skałach) opierając je na górnej powierzchni tych warstw; wówczas wszelkie obciążenia fundamentu przenoszą się przez pale całkowicie na dolną, wytrzymałą warstwę gruntu przez docisk w dolnych końcach, górne zaś, słabe warstwy gruntu w przenoszeniu ciężarów żadnego udziału nie biorą; pale tak zaprojektowane nazywa się palami słupowymi albo stojącymi. [patrz też: dom w dmuchawcach, cennik wienerberger, wienerberger cennik ]

Comments Off

« Previous Entries