Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘ruszt fundamentowy’

Murowanie

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

Po wymurowaniu odcinka o wysokości 1,0;1,3 m wyjmuje się pozostawione na sucho cegły i przez utworzoną w ten sposób wyczystkę rozbija się leżącą na piasku warstwę zaprawy, a następnie usuwa się zaprawę i piasek. Ten sposób zabezpieczenia betonu filara od przewarstwienia daje większą gwarancję należytego oczyszczenia górnej powierzchni uprzednio zabetonowanego słupa w porównaniu ze sposobem pierwszym, przy którym, zwłaszcza w okresie letnim, gdy zaprawa cementowa szybko tężeje i wiąże się, są duże trudności dokładnego oczyszczenia górnej powierzchni słupa ze stwardniałej zaprawy. Po włożeniu zbrojenia i zwilżeniu ścianek wodą wypełnia się starannie kanał betonem o konsystencji nie gęstszej niż plastyczna. Zagęszczanie betonu najlepiej wykonywać za pomocą wibratorów wgłębnych. Stosowanie wibratorów jest jednak tylko wówczas możliwe, gdy ściany kanałów osiągną należytą wytrzymałość, aby przeciwstawić się ewentualnemu roz epchnięciu przez wzmożone wibracją ciśnienie świeżego betonu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ruszt fundamentowy’

Murowanie

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

Zgodnie z obowiązującą normą, należy stosować przy projektowaniu ustrojów ceglano-żelbetowych metodę odkształceń plastycznych. Duże korzyści praktyczne daje również wprowadzona w Związku Radzieckim metoda stanów granicznych, opierająca się na wzorach otrzymywanych z obliczeń za pomocą metody odkształceń plastycznych. Przy obliczaniu konstrukcji, zarówno wg jednej jak i drugiej metody, jako obciążenia normowe przyjmuje się obciążenia podane już w poprzednich rozdziałach. Założenia obliczeniowe według metody odkształceń plastycznych i metody stanów granicznych Konstrukcje ceglano-żelbetowe stosuje się zwykle w ustrojach murowych, które spełniając wymagania cieplno-wilgotnościowe i architektoniczne, nie są w stanie przenieść przekazujących się na nie obciążeń. Przekrój elementów konstrukcji murowej jest w tych przypadkach najczęściej ustalony, a zadanie konstruktora polega na wyznaczeniu przekroju betonu i stali. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ruszt fundamentowy’

Murowanie

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

Mur ceglany. Wytrzymałość obliczeniową muru na ściskanie Rm przyjmuje się przy obliczaniu metodą odkształceń plastycznych jak dla murów z cegły zgodnie z normą. Przy stosowaniu metody stanów granicznych wytrzymałość obliczeniową muru Rm otrzymuje się, mnożąc wytrzymałość normową muru R przez odpowiednie współczynniki jednorodności, przyjmowane w zależności od dokładności wykonania ścian i kontroli materiałów. Przy systematycznym badaniu wytrzymałości cegieł i zaprawy oraz przestrzeganiu grubości spoin i dokładności wykonania muru, przyjmuje się wartość współczynnika jednorodności równą 0,6. W pozostałych przypadkach współczynnik ten należy przyjmować równy 0,5. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ruszt fundamentowy’

Murowanie

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

Wymagania konstrukcyjne ze względu na rozwarstwienie między betonem i murem. Doświadczenia wykazały, że w konstrukcjach ceglano-żelbetowych przyczepność betonu do muru dostatecznie zapewnia współpracę tych materiałów, aż do chwili ich zniszczenia. Pomimo to, zgodnie z wymaganiami normy;sprawdzenie obliczeniowe wielkości sił rozwarstwiających w płaszczyznach przylegania betonu do muru nie jest konieczne tylko wówczas, jeżeli w konstrukcjach ceglano-żelbetowych ścian, poza pionowymi słupami żelbetowymi, znajdują się jeszcze poziome pasy stężające w postaci ław fundamentowych, wieńców itp .. lub inne krzyżujące się w obu kierunkach stężenia, zapewniające współpracę betonu i muru. Szerokość współdziałających odcinków ścian murowanych po obu stronach wzmocnienia żelbetowego w konstrukcjach zespolonych, stężających mur w obu kierunkach, nie powinna przekraczać dwukrotnej grubości ściany lub 1,5 m z każdej strony wzmocnienia . Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries