Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘ruszt fundamentowy’

Murowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Po wymurowaniu odcinka o wysokości 1,0;1,3 m wyjmuje się pozostawione na sucho cegły i przez utworzoną w ten sposób wyczystkę rozbija się leżącą na piasku warstwę zaprawy, a następnie usuwa się zaprawę i piasek. Ten sposób zabezpieczenia betonu filara od przewarstwienia daje większą gwarancję należytego oczyszczenia górnej powierzchni uprzednio zabetonowanego słupa w porównaniu ze sposobem pierwszym, przy którym, zwłaszcza w okresie letnim, gdy zaprawa cementowa szybko tężeje i wiąże się, są duże trudności dokładnego oczyszczenia górnej powierzchni słupa ze stwardniałej zaprawy. Po włożeniu zbrojenia i zwilżeniu ścianek wodą wypełnia się starannie kanał betonem o konsystencji nie gęstszej niż plastyczna. Zagęszczanie betonu najlepiej wykonywać za pomocą wibratorów wgłębnych. Stosowanie wibratorów jest jednak tylko wówczas możliwe, gdy ściany kanałów osiągną należytą wytrzymałość, aby przeciwstawić się ewentualnemu roz epchnięciu przez wzmożone wibracją ciśnienie świeżego betonu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ruszt fundamentowy’

Murowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Zgodnie z obowiązującą normą, należy stosować przy projektowaniu ustrojów ceglano-żelbetowych metodę odkształceń plastycznych. Duże korzyści praktyczne daje również wprowadzona w Związku Radzieckim metoda stanów granicznych, opierająca się na wzorach otrzymywanych z obliczeń za pomocą metody odkształceń plastycznych. Przy obliczaniu konstrukcji, zarówno wg jednej jak i drugiej metody, jako obciążenia normowe przyjmuje się obciążenia podane już w poprzednich rozdziałach. Założenia obliczeniowe według metody odkształceń plastycznych i metody stanów granicznych Konstrukcje ceglano-żelbetowe stosuje się zwykle w ustrojach murowych, które spełniając wymagania cieplno-wilgotnościowe i architektoniczne, nie są w stanie przenieść przekazujących się na nie obciążeń. Przekrój elementów konstrukcji murowej jest w tych przypadkach najczęściej ustalony, a zadanie konstruktora polega na wyznaczeniu przekroju betonu i stali. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ruszt fundamentowy’

Murowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Mur ceglany. Wytrzymałość obliczeniową muru na ściskanie Rm przyjmuje się przy obliczaniu metodą odkształceń plastycznych jak dla murów z cegły zgodnie z normą. Przy stosowaniu metody stanów granicznych wytrzymałość obliczeniową muru Rm otrzymuje się, mnożąc wytrzymałość normową muru R przez odpowiednie współczynniki jednorodności, przyjmowane w zależności od dokładności wykonania ścian i kontroli materiałów. Przy systematycznym badaniu wytrzymałości cegieł i zaprawy oraz przestrzeganiu grubości spoin i dokładności wykonania muru, przyjmuje się wartość współczynnika jednorodności równą 0,6. W pozostałych przypadkach współczynnik ten należy przyjmować równy 0,5. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ruszt fundamentowy’

Murowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Wymagania konstrukcyjne ze względu na rozwarstwienie między betonem i murem. Doświadczenia wykazały, że w konstrukcjach ceglano-żelbetowych przyczepność betonu do muru dostatecznie zapewnia współpracę tych materiałów, aż do chwili ich zniszczenia. Pomimo to, zgodnie z wymaganiami normy;sprawdzenie obliczeniowe wielkości sił rozwarstwiających w płaszczyznach przylegania betonu do muru nie jest konieczne tylko wówczas, jeżeli w konstrukcjach ceglano-żelbetowych ścian, poza pionowymi słupami żelbetowymi, znajdują się jeszcze poziome pasy stężające w postaci ław fundamentowych, wieńców itp .. lub inne krzyżujące się w obu kierunkach stężenia, zapewniające współpracę betonu i muru. Szerokość współdziałających odcinków ścian murowanych po obu stronach wzmocnienia żelbetowego w konstrukcjach zespolonych, stężających mur w obu kierunkach, nie powinna przekraczać dwukrotnej grubości ściany lub 1,5 m z każdej strony wzmocnienia . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ruszt fundamentowy’

Murowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Ostatnie przepisy podstawowe w sprawie obliczeń konstrukcji budowlanych i fundamentów opracowane przez Centralny Instytut NaukowoBadawczy Konstrukcji Budowlanych (CNASK) Akademii Budownictwa i Architektury ZSRR przewidują również metodę stanów granicznych do obliczeń konstrukcji zespolonych. O słuszności tej metody i korzyściach, jakie ona daje, świadczą fakty, że podobne metody, aczkolwiek oparte na innych założeniach, zaczynają być stosowane w praktyce i w innych krajach. I tak np. w Anglii wprowadzono metodę tzw. współczynników obciążenia (Load factor), w USA metodę współdziałania (Interaction method). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ruszt fundamentowy’

Murowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Wytrzymałości obliczeniowe betonu Rb przy wymiarowaniu konstrukcji zespolonych metodą odkształceń plastycznych przyjmuje się jak dla konstrukcji żelbetowych wg normy w zależności od marki betonu. Przy obliczaniu przekrojów ceglano-żelbetowych wg metody stanów granicznych wytrzymałości normowe R przyjmuje się takie jak wg metody odkształceń plastycznych, przy czym jako wytrzymałość obliczeniową na ściskanie przyjmuje się wytrzymałość normową na ściskanie przy zginaniu. Wytrzymałość normową przy ściskaniu osiowym ustala się, mnożąc wyżej wymienioną wytrzymałość normową na ściskanie przy zginaniu przez współczynnik 0,8. Wytrzymałość obliczeniowa betonu przy wymiarowaniu konstrukcji metodą stanów granicznych otrzymuje się mnożąc ustalone w wyżej podany sposób wytrzymałości normowe betonu R przez współczynniki jednorodności. Do konstrukcji ceglanożelbetowych zaleca się stosować markę betonu co najmniej 110, nie wyższą jedn ak niż 170. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ruszt fundamentowy’

Murowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Osadniki gnilne. Zasadniczym urządzeniem do oczyszczania ścieków są osadniki gnilne. Stosuje się je przeważnie na 3 dobowy czas zatrzymania. Urządzenia te mogą stanowić jedyne urządzenie do oczyszczania ścieków lub też łączyć z urządzeniem biologicznym i tworzyć wspólny układ oczyszczalni. Ścieków z osadnika gnilnego nie należy wpuszczać do odbiornika z tego względu, że nie są one całkowicie zmineralizowane i pogarszają bilans tlenowy odbiornika. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ruszt fundamentowy’

Murowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Złoża/obudowane lepiej pracują, gdyż ścieki nie ulegają oziębieniu. Ważną rzeczą jest zapewnienie dostępu powietrza pod złoże i odprowadzenie powietrza znad złoża przez dach. Obciążenie złoża zraszanego wynosi 4-; -. . 5 mieszkańców na l m materiału. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ruszt fundamentowy’

Murowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Dociążanie wibratora nie daje też pozytywnych rezultatów, gdyż nieprzewidziane zwiększenie obciążenia w takim przypadku obniży znacznie amplitudę drgań. Wyjątkowo jedynie, gdy wibrator ma nadmierną moc i moment kinetyczny lub przy bardzo suchej mieszance betonowej zabieg taki może być wskazany, gdyż zapobiega odrywaniu się wibratora powierzchniowego od betonu. Do obsługi wibratora służą zwykle wysokie rączki z amortyzatorami dla zmniejszenia szkodliwego wpływu drgań. W czasie pracy pod wpływem wywołanych drgań płyty następuje zawibrowanie masy z jednoczesnym wyrównaniem powierzchni. W niektórych przypadkach, przy stosowaniu bardziej plastycznych mieszanek betonowych ,w procesie formowania stosowane są wibratory przyczepne, instalowane na bokach lub podkładach form stacjonarnych . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ruszt fundamentowy’

Murowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Wszystkie linie wyposażone są w kompletne agregaty składające się m.in. stołu wibracyjnego, przejezdnego na torowego zasypnika betonu i pneumatycznego układu rozformowania. Ponadto do wyposażenia linii należy suwnica oraz dołowe komory obróbki termicznej. Rury żelbetowe wykonywane są w rozbieralnych metalowych formach, z zastosowaniem betonu o konsystencji wilgotnej, co pozwala na natychmiastowe, po rozformowaniu rury, y jęcie rdzeni wewnętrznych. Formowanie rur o średnicy 250, 300 i 400 mm, długości 4 m z betonu marki , odbywa się w formach bateryjnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries