Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘projekty sklepów spożywczych’

Centralny Instytut NaukowoBadawczy Konstrukcji Budowlanych

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

Ostatnie przepisy podstawowe w sprawie obliczeń konstrukcji budowlanych i fundamentów opracowane przez Centralny Instytut NaukowoBadawczy Konstrukcji Budowlanych (CNASK) Akademii Budownictwa i Architektury ZSRR przewidują również metodę stanów granicznych do obliczeń konstrukcji zespolonych. O słuszności tej metody i korzyściach, jakie ona daje, świadczą fakty, że podobne metody, aczkolwiek oparte na innych założeniach, zaczynają być stosowane w praktyce i w innych krajach. I tak np. w Anglii wprowadzono metodę tzw. współczynników obciążenia (Load factor), w USA metodę współdziałania (Interaction method). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘projekty sklepów spożywczych’

Centralny Instytut NaukowoBadawczy Konstrukcji Budowlanych

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

Wytrzymałości obliczeniowe betonu Rb przy wymiarowaniu konstrukcji zespolonych metodą odkształceń plastycznych przyjmuje się jak dla konstrukcji żelbetowych wg normy w zależności od marki betonu. Przy obliczaniu przekrojów ceglano-żelbetowych wg metody stanów granicznych wytrzymałości normowe R przyjmuje się takie jak wg metody odkształceń plastycznych, przy czym jako wytrzymałość obliczeniową na ściskanie przyjmuje się wytrzymałość normową na ściskanie przy zginaniu. Wytrzymałość normową przy ściskaniu osiowym ustala się, mnożąc wyżej wymienioną wytrzymałość normową na ściskanie przy zginaniu przez współczynnik 0,8. Wytrzymałość obliczeniowa betonu przy wymiarowaniu konstrukcji metodą stanów granicznych otrzymuje się mnożąc ustalone w wyżej podany sposób wytrzymałości normowe betonu R przez współczynniki jednorodności. Do konstrukcji ceglanożelbetowych zaleca się stosować markę betonu co najmniej 110, nie wyższą jedn ak niż 170. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘projekty sklepów spożywczych’

Centralny Instytut NaukowoBadawczy Konstrukcji Budowlanych

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

Najbardziej znane to osadniki Imhoffa (studnie emszerowskie) i osadniki Omsa. Osadniki Imhoffa mają przekrój kołowy, owalny lub prostokątny. Wymiary komór można przyjmować przy założeniu, że ścieki przebywają w nich 1,5-:–2 godzin. Osadniki Omsa wykonuje się z kręgów betonowych. Działanie ich jest podobne do osadników Imhoffa: ścieki doprowadzane są do komory przepływowej, gdzie opada osad, który odprowadzany jest przez szczelinę koryta do dolnej komory fermentacyjnej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘projekty sklepów spożywczych’

Centralny Instytut NaukowoBadawczy Konstrukcji Budowlanych

Posted in Uncategorized  by admin
December 18th, 2018

W przypadku betonowania kilkoma warstwami należy przestrzegać, aby buława wibratora przy zagęszczaniu kolejnej warstwy zanurzała się w poprzednią na głębokość 5-10 cm. W ten sposób eliminuj się możliwość rozwarstwiania i osiąga jednolite połączenie warstw. Przy zagęszczaniu warstwy najniższej odległość buławy wibratora od podłoża powinna być nie mniejsza niż 5 cm. Należy zwracać uwagę, aby odstęp między sąsiednimi stanowiskami buławy nie był większy niż 1,5 R (gdzie R – promień pracy skutecznej). Kolejne stanowiska zanurzania buławy w rzędzie powinny być wzdłuż linii prostej, natomiast układ stanowisk w sąsiednich rzędach może być dowolny. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »