Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘metrohouse bolesławiec’

Stateczność fundamentów słupowych zagłębionych w gruncie niespoistym

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Podstawę przedstawionej metody obliczania [1] stateczności konstrukcji w układzie przestrzennym stanowiła analiza stanów granicznych obserwowanych w badaniach doświadczalnych przeprowadzonych na różnych modelach i w różnych rodzajach gruntu, umożliwiająca dość dokładne prześledzenie rzeczywistej pracy fundamentu poddanego działaniu siły poziomej i momentu wywracającego. Ogólny schemat odkształceń i naprężeń w stanie granicznym wokół zagłębionego fundamentu. W celu wyprowadzenia wzorów opisujących wpływ poszczególnych stref stan naprężenia przedstawiono w cząstkowych schematach ułatwiających analizę. W dalszym ciągu poszczególne schematy podzielono na część górną i dolną. Po rozpisaniu, scałkowaniu i zsumowaniu wyrażeń odpowiadających wpływom poszczególnych schematów cząstkowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘metrohouse bolesławiec’

Stateczność fundamentów słupowych zagłębionych w gruncie niespoistym

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Analiza odkształceń i naprężeń w stanie granicznym gruntu spoistego wokół fundamentu słupowego obciążonego momentem wywracającym: a) przemieszczenie obserwowane gruntu, b) schemat przemieszczeń do analizy naprężeń, c) schemat naprężeń dla układu słupowego, d) schemat naprężeń dla układu obciążonego siłą poziomą. Fundament jest nieodkształcalny, współpracujący z gruntem tylko przez powierzchnie boczne (fundament słupowy). Przekrój fundamentu jest prostokątny, o szerokości dociskającej a, długości boku b, zagłębieniu t. Grunt charakteryzuje się ciężarem objętościowym Aľ(r), kątem tar- cia wewnętrznego i spójnością cm. Pozostałe oznaczenia są następujace: — zagłębienie środka obrotu fundamentu w stosunku do poziomu terenu, — h — wysokość zaczepienia siły poziomej powyżej poziomu terenu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘metrohouse bolesławiec’

Stateczność fundamentów słupowych zagłębionych w gruncie niespoistym

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Kolejność obliczeń jest następująca: a) dla założonych wymiarów geometrycznych b, a, h, t wyznaczamy parametry geometryczne b, a, z, b) dla określonego z badań geotechnicznych kąta tarcia wewnętrznego i parametrów b, a wyznaczamy drogą interpolacji współczynniki i M lub dla kąta tarcia wewnętrznego i parametrów b, a,  współczynnik M i H, c) po podstawieniu wartości t i ciężaru objętościowego otrzymamy obliczeniowe wartości : — momentu granicznego Mgr IW{(0t4, Tm, — granicznej siły poziomej Her T, — zagłębienia środka obrotu fundamentu a t, m, d) sprawdzamy, -czy obliczeniowy współczynnik pewności odpowiada wymaganej wielkości Mgr, gdzie : M graniczny moment obliczeniowy, Mz H(h+x) tHG+z) — rzeczywisty moment zewnętrzny w odniesieniu do środka obrotu fundamentu, F — współczynnik pewności. Współczynniki pewności Współczynniki pewności F należy przyjmować jako iloczyn współczynników cząstkowych: F=1 2 a 4 uwzględniających kolejno: FI — dokładność zastosowanej metody obliczeniowej, — dokładność określenia warunków gruntowych, dokładność określenia obciążeń, FĄ — ograniczenia wynikające z odkształceń. 25 — Fundamenty Według przeprowadzonych analiz współczynniki F należy przyjmować, jak następuje: FI 1,0+1,1 przy kącie tarcia wewnętrznego < 35 0 F — 1,8 — przy ograniczeniu przechylenia układu łg a 0,01. Sumaryczny współczynnik pewności dla konstrukcji w gruncie nie— spoistym o kacie tarcia wewnętrznego < 35 0 , przy obciążeniach przyjmowanych według PN-74/B-02009 i PN-70/B-02011 wyniesie F 1,0 • 1,25 • 1,3 • 3,0. Dla dalb morskich, dla których ograniczenia wynikające z odkształceń mogą być mniejsze, sumaryczny współczynnik pewności można przyjmować F 2,0. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘metrohouse bolesławiec’

Stateczność fundamentów słupowych zagłębionych w gruncie niespoistym

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Rozwiązanie zagadnienia stateczności fundamentów blokowych nie jest oparte na analizie przestrzennego stanu naprężenia, ponieważ dotychczas nie ma jeszcze w literaturze takich opracowań. Wzory obliczeniowe ujęte przez PN-63/B-03322 i przepisy odnoszące się do fundamentów poddanych momentowi wywracającemu oparte są o metodę Sulzbergera. Jako fundamenty blokowe przyjmuje się takie, których powierzchnia podstawy jest w przybliżeniu większa od 0,5 ma. W obliczeniach przyjmuje się, że pod wpływem obciążenia zewnętrznego fundament obraca się o pewien kąt, nie przekraczający uznanego za dopuszczalny dla konstrukcji naziemnej. Przy niewielkich przemieszczeniach wskutek obrotu w gruncie powstają naprężenia proporcjonalne do odpowiednich przemieszczeń oraz do modułu bocznej podatności podłoża C, zmieniającego sie proporcjonalnie do głębokości poniżej terenu. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »