Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘dom w dmuchawcach’

Wykreślenie najbardziej niebezpiecznej osi obrotu

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W celu ułatwienia obliczeń zaleca się wykreślenie najbardziej niebezpiecznej osi obrotu. Po wyznaczeniu punktu 01 za pomocą bl i 82 dla danego nachylenia zbocza (1 : m) z tablicy oraz po przeprowadzeniu prostej 0 (linia najbardziej niebezpiecznych punktów obrotu) oblicza się wartości F dla punktów 01 , Oz, 03 i 04, Odkładając wartości F w tych punktach otrzymuje się krzywą Fł—F3 oraz minimalną wartość Fmin w punkcie 04. W przypadku gruntu jednorodnego dużym ułatwieniem jest stosowanie nomogramu. Za pomocą nomogramu G. Łomize można wyznaczyć: a) nachylenie skarpy I : m przy danym i, c, H i współczynniku pewności F, b) dopuszczalną wys. skarpy H, jeśli są dane T, c, m i F,  c) współczynnik pewności F, jeśli są dane y, m i H. Krzywa kropkowana rozdziela nomogram na dwie strefy: I — odnosi się do osuwiska oddolnego, co ma miejsce zazwyczaj, gdy grunt jest słaby o (1) < 14 0 , oraz II — do osuwiska normalnego (krzywa poślizgu przechodzi przez dolną krawędź skarpy przy (I) > 14 0 ). Sposób użycia nomogramu jest analogiczny do sposobu użycia nomogramu, lecz przyjmuje się F T — Fc = 1,1+1,3. Uproszczona metoda Bishopa W metodzie tej przyjmuje się, że siły działające na boczne ściany wydzielonych bloków są poziome, a więc ich rzuty na kierunek pionowy są równe zeru. Przy obliczaniu współczynników pewności stosuje się naprężenia efektywne oraz wartości efektywne i c; wartość siły Ni wyznacza się wychodząc z równowagi sil, działających na dany blok równoważącą siły osuwające, a więc w stanie przy zredukowanych wartościach tarcia wewnętrznego gdzie F jest współczynnikiem pewności. [więcej w: dom w dmuchawcach, cennik wienerberger, wienerberger cennik ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dom w dmuchawcach’

Wykreślenie najbardziej niebezpiecznej osi obrotu

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Różnorodność warunków hydrogeologicznych należy — dla celów praktycznych sprowadzić do niewielkiej liczby schematów. Schemat a przedstawia pojedynczą warstwę wodonośną zasilaną wodą opadową oraz gruntową i zawierająca wodę o zwierciadle swobodnym, schemat zaś b — podobne warunki gruntowe, ale bez zasilania wodą opadową. Schemat c różni sie od b jedynie zawartością wody o zwierciadle napiętym, zwanej też wodą pod ciśnieniem. Schematy d-z-g to różne kombinacje schematów a-r-c występujących w podłożu dwuwarstwowym rozdzielonym warstwą o malej przepuszczalności. W zależności od wysokości ciśnienia piezometrycznego w poszczególnych warstwach, kierunek przepływu wody z jednej do drugiej warstwy może być w górę lub w dół. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dom w dmuchawcach’

Wykreślenie najbardziej niebezpiecznej osi obrotu

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Oprócz układów warstw gruntu, na kształt i zasięg leja depresji wpływają: filtracyjne właściwości gruntu określone współczynnikiem filtracji k, miąższość warstwy wodonośnej H, obniżenie zwierciadła wody S, czas pompowania t, wydajność instalacji depresyjnej Q oraz kształt tej instalacji. Długość promienia depresji jest więc funkcją określoną wzorem. W chwili rozpoczęcia pompowania, gdy t 0, również R i S są równe zeru, a ciśnienie wody na powierzchnię filtru jest największe i dzięki temu można uzyskać największą wydajność ujęcia. W miarę upływu czasu stopniowo powiększa sie promień R i depresja S, natomiast maleje ciśnienie wody na wlocie do filtru, i wydajność ujęcia. Okres, w którym promień depresji zwieksza sie od R O do Rmgx, nazywamy okresem nieustalonych warunków odwadniania, a ruch wody w tym okresie ruchem nieustalonym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dom w dmuchawcach’

Wykreślenie najbardziej niebezpiecznej osi obrotu

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W przypadku gruntu spoistego uwzględnia się wpływ spójności. Rozwiązanie dla fundamentu jednolitego. Wyznaczenie sił : — według wzoru (Qel+Q2ą), 20 at 2tc+t gdzie: Q 01, 2 tc+t QFHu, 2 zo 3te+zo eł — 3 2tc+zo Rozwiązanie dla fundamentu o stopie poszerzonej. Siły działające na fundament: T-12 — według wzoru. Dla punktu obrotu leżącego powyżej odsadzki (zo < t) zo — c + t2c Dla punktu obrotu leżącego w obrębie odsadzki. Znając zo określa się z równania siły Qi i Q. Dla przypadku zo < to wielkości Q2 i Q” 2 określają wzory: Q. [7-295] Q; 2 (tc+t) Odpowiednio ramie e dzieli sie na: Zl—d 3te-i-zo-i-to d 3tc+2t4-to.  Stad graniczny moment utrzymujacy określa sie wedlug wzoru. Fundamenty palowe. Uwagi ogólne o palach i fundamentach palowych Fundamenty palowe stanowią odmianę fundamentów pośrednich (głębokich). Obciążenia z budowli przenoszą się przez pale na głębsze warstwy gruntu, bardziej wytrzymałe od warstw przypowierzchniowych. Dolny koniec pala nazywa się ostrzem lub podstawą, zależnie od kształtu: zaostrzonego czy rozszerzonego, górny zaś — zwykle tępo ścięty koniec pala — nosi nazwę głowicy. Na głowicach pali, wystających po zagłębieniu ich w grunt z dna wykopu fundamentowego, posadawia się elementy masywne fundamentów. Zależnie od układu gruntu, w którym pale są zagłębione, rozróżnić można dwa skrajne przypadki ich zastosowania : a) jeżeli górne, przypowierzchniowe warstwy podłoża stanowią grunty zupełnie nienośne, poniżej zaś zalegają warstwy wytrzymałe, jak np. skały, żwiry, grube piaski lub zwarte iły, to pale doprowadza się do warstw nośnych, zagłębiając w nich nieco dolne końce pali lub (np. przy skałach) opierając je na górnej powierzchni tych warstw; wówczas wszelkie obciążenia fundamentu przenoszą się przez pale całkowicie na dolną, wytrzymałą warstwę gruntu przez docisk w dolnych końcach, górne zaś, słabe warstwy gruntu w przenoszeniu ciężarów żadnego udziału nie biorą; pale tak zaprojektowane nazywa się palami słupowymi albo stojącymi. [patrz też: dom w dmuchawcach, cennik wienerberger, wienerberger cennik ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dom w dmuchawcach’

Wykreślenie najbardziej niebezpiecznej osi obrotu

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Gdy grunty są jednorodne lub wykazują niewielkie różnice wytrzymałości poszczególnych warstw oraz gdy wytrzymałość ta jest stosunkowo nieduża i wzrasta wraz z głębokością, wówczas w przenoszenia obciążeń pali biorą udział warstwy na całej długości pali, przy czym część obciążenia przekazywana na grunt przez docisk w dolnych końcach pali jest znikoma i może być pominięta; pale takie nazywa się palami zawieszonymi (wiszącymi); niektórzy autorzy stosują tu nazwę: pale tarciowe. W gruntach sypkich pale zawieszone odgrywają równocześnie rolę pali zagęszczajacych, powiększających nośność gruntu, przez który przechodzą. Zastosowanie pali zawieszonych, jak stwierdzono na podstawie nowszych badań jeżeli zadaniem ich nie jest jedynie zagęszczenie gruntu — uzasadnione jest w tych przypadkach, gdy długość ich przekracza szerokość fundamentów. Zasięg bryły izobarycznej pod fundamentu (lub łączną szerokość momentem bezpośrednim i pod fundamentem na grupy fundamentów). W innym bowiem przypadku zasięg bryły izobarycznej nie zmienia sie istotnie w stosunku do zasięgu bryły izobarycznej fundamentu bezpośredniego (płytkiego) o tych samych wymiarach i stosowanie pali traci praktycznie sens. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dom w dmuchawcach’

Wykreślenie najbardziej niebezpiecznej osi obrotu

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Jeżeli kilka słupów znajduje się w niewielkiej odległości i przenoszą one znaczne obciążenie, projektuje się stopy zespolone (grupowe) o podstawie prostokątnej (przy jednakowych silach w słupach),lub o podstawie trapezowej (w przypadku różnej wartości sił przenoszonych przez słupy). W drugim przypadku wypadkowa sił powinna przebiegać przez środek ciężkości podstawy trapezowej. Ławy pod słupami Jeżeli odległości między slupami rozstawionymi w jednym szeregu są niewielkie, a grunt jest słaby i niejednorodny, celowe jest wykonanie ciągłych law fundamentowych (zamiast stóp pojedynczych pod poszczególnymi słupami). Ława ciągła. Niekiedy ławy takie projektuje się w dwóch kierunkach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dom w dmuchawcach’

Wykreślenie najbardziej niebezpiecznej osi obrotu

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Konstrukcje ceglano-żelbetowe mogą być stosowane w budownictw je mieszkaniowym, przemysłowym i ogólnym oraz w budowlach wodnych z wyjątkiem mostów. Przede wszystkim jednak nadają się do budowy ścian domów mieszkalnych, kościołów i wysokich hal nie mających na znacznej długości poprzecznych ścian stężających. W tego typu budynkach zastosowana konstrukcja ceglano-żelbetowa filarów międzyokiennych i ścian pozwala na przeniesienie obciążenia wiatrem przez wysokie wolnostojące ściany. Ze względu na znaczne zwiększenie nośności słupów i ścian wykonanych w konstrukcji zespolonej, a w szczególności ze względu na możliwość przenoszenia przez nie sil rozciągających, wskazane jest stosowanie konstrukcji ceglano-żelbetowych w słupach i ścianach mimośrodowo ściskanych przy dużej wartości mimośrodu. Doświadczenia przeprowadzone nad zachowaniem się konstrukcji zespolonych dużych gmachów na terenach, gdzie występuje trzęsienie ziemi (np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dom w dmuchawcach’

Wykreślenie najbardziej niebezpiecznej osi obrotu

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Podczas murowania części ceglanej konstrukcji zespolonych, w spoinach poziomych co kilka warstw cegieł układa się strzemiona, wystające w bruzdach pozostawionych w murze dla części żelbetowych. Strzemiona te mają za zadanie lepsze powiązanie obu części konstrukcji zespolonej, a ponadto wzmocnienie cieńszych ścianek kanałów i zabezpieczenie ich przed wypchnięciem przez świeży beton. Do słupów wolnostojących i ścian takich konstrukcji, w których powstawanie rys jest niedopuszczalne (np. zbiorniki, zapory itp.), marka zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej nie powinna być mniejsza niż 50 kG/cm2. Z punktu widzenia wykonawstwa konstrukcje zespolone możemy podzielić na : konstrukcje, w których część żelbetowa wykonywana jest w wymurowanych uprzednio kanałach ze wszystkich stron (kanały zamknięte), konstrukcje, w których jedna strona kanału lub więcej są otwarte (nie wymurowane uprzednio). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dom w dmuchawcach’

Wykreślenie najbardziej niebezpiecznej osi obrotu

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zasada konstrukcji zespolonych polega na celowym zespoleniu elementów muru ceglanego, betonu i stali zbrojeniowej w jeden wspólny ustrój, w którym wytrzymałość części ceglano-żelbetowej w każdym przekroju polega na współpracy wszystkich trzech materiałów. Pozwala to na przyjmowanie do obliczeń i projektowania przekrojów z materiału konstrukcyjnego sprowadzonego do właściwości muru lub betonu. Na ogół przyjęto sprowadzać właściwości muru do właściwości betonu i zespół tych materiałów obliczać jako konstrukcję z betonu zbrojonego, stosując w zasadzie normę konstrukcji żelbetowych. Przykłady takiej konstrukcji zespolonej. Ścianę murowaną wzmacnia się za pomocą słupów żelbetowych umieszczonych w kanałach (lub bruzdach) ukształtowanych odpowiednio w murze w czasie jego wznoszenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dom w dmuchawcach’

Wykreślenie najbardziej niebezpiecznej osi obrotu

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Normy niemieckie przewidują długości drenów 10–:-20 m na mieszkańca. Przy nadmiernie wilgotnej glebie przyjmuje się dolne granice obciążeń, przy niedostatecznej wilgotności – górne. Drenaż może być wykonany z rurek drenarskich, tzw. sączków, lub rur azbestowo- -cementowych o średnicy 75–:-150 mm. Mogą być również stosowane kanalizacyjne rury kamionkowe, korytka z cegły, desek lub z płytek impregnowanych. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries