Hale magazynowe
Just another WordPress site

Analiza odkształceń i naprężeń w stanie granicznym gruntu spoistego wokół fundamentu słupowego obciążonego momentem wywracającym

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Analiza odkształceń i naprężeń w stanie granicznym gruntu spoistego wokół fundamentu słupowego obciążonego momentem wywracającym: a) przemieszczenie obserwowane gruntu, b) schemat przemieszczeń do analizy naprężeń, c) schemat naprężeń dla układu słupowego, d) schemat naprężeń dla układu obciążonego siłą poziomą. Fundament jest nieodkształcalny, współpracujący z gruntem tylko przez powierzchnie boczne (fundament słupowy). Przekrój fundamentu jest prostokątny, o szerokości dociskającej a, długości boku b, zagłębieniu t. Grunt charakteryzuje się ciężarem objętościowym Aľ(r), kątem tar- cia wewnętrznego i spójnością cm. Pozostałe oznaczenia są następujace: — zagłębienie środka obrotu fundamentu w stosunku do poziomu terenu, — h — wysokość zaczepienia siły poziomej powyżej poziomu terenu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Stateczność fundamentów słupowych zagłębionych w gruncie niespoistym

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Podstawę przedstawionej metody obliczania [1] stateczności konstrukcji w układzie przestrzennym stanowiła analiza stanów granicznych obserwowanych w badaniach doświadczalnych przeprowadzonych na różnych modelach i w różnych rodzajach gruntu, umożliwiająca dość dokładne prześledzenie rzeczywistej pracy fundamentu poddanego działaniu siły poziomej i momentu wywracającego. Ogólny schemat odkształceń i naprężeń w stanie granicznym wokół zagłębionego fundamentu. W celu wyprowadzenia wzorów opisujących wpływ poszczególnych stref stan naprężenia przedstawiono w cząstkowych schematach ułatwiających analizę. W dalszym ciągu poszczególne schematy podzielono na część górną i dolną. Po rozpisaniu, scałkowaniu i zsumowaniu wyrażeń odpowiadających wpływom poszczególnych schematów cząstkowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Warunki brzegowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Całki wyznacza sie osobno dla tych odcinków, na których D const i sumuje się obejmując obliczeniem całą ramę. Wyrażenie w nawiasach oznacza różnicę wartości iloczynów rzędnych XI na końcach każdego odcinka. Wyraz wolny G(y) w równaniu różniczkowym zależy od rodzaju obciążenia oraz wybranej funkcji z(x) i oznacza pracę wirtualną wszystkich obciążeń zewnętrznych przypadających na wyciętą ramę poprzeczną na przemieszczeniu w ll(z), zatem p (zy) z (x) dx=f płda+ Wzory na uogólnione (całkowe) momenty oraz uogólnione siły poprzeczne mają postać: Przemieszczenia wraz z ogólnionymi wielkościami My, Qy, umożliwiają obliczenie stałych całkowania, stosowanie do warunków brzegowych występujących na poprzecznych krawędziach układu (y O, y 1). Warunki brzegowe są spełnione jedynie w postaci całkowej. Rozwiązanie różniczkowego równania problemu z czterema znanymi warunkami brzegowymi (po dwa na każdym brzegu) daje rozkład funkcji W(v) w kierunku podłużnym, a tym samym wyznacza równanie y). Read the rest of this entry »

Comments Off

Spadek zwierciadła wody

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Mniejszemu promieniowi wykopu Ri odpowiada większy spadek zwierciadła wody w miejscu przecięcia ze skarpą wykopu, a więc i większe ciśnienie spływowe. Wiadomo, że przekroczeniu pewnej wartości ciśnienia spływowego następuje naruszenie struktury gruntu i wówczas spływająca po skarpie woda powiększa swoje erozyjne działanie. Ponieważ spadek zwierciadła wody zależy również od współczynnika k, można wyciągnąć wniosek, że dopuszczalne zagłębienie poniżej zwierciadła wody gruntowej wykop ów z powierzchniowym ujęciem wody gruntowej, przy określonym dopuszczalnym naruszeniu struktury podłoża, zależy od współczynnika k oraz od wymiarów i kształtu wykopu. Im mniejsze k, mniejsze pole powierzchni wykopu i bardziej wydłużony kształt wykopu, tym dopuszczalne jego zagłębienie poniżej zwierciadła wody gruntowej jest mniejsze. Dotychczas brakuje norm, które określałyby zależność dopuszczalnego zagłębienia wykopu od wyżej wymienionych czynników. Read the rest of this entry »

Comments Off

Podział pali

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Ze względu na sposób wykonania lub zagłębiania w grunt, pale dzieli się na: przygotowane przed ich zagłębieniem, a te na: a) wbijane, b) wkręcane, c) zapuszczane prądem wody (wpłukiwane), d) wciskane, e) wwibrowywane, oraz na wykonywane na miejscu w gruncie, które dzieli się z kolei na: a) o rurze wbijanej i b) o rurze wwiercane: (wiercone). Pod względem długości pale dzielą się na kr ó k i e (tj. o długości do 6 m), o długości normalne j (tj. do 25 m) i długie (tj. od 25 do 60 m i niekiedy więcej). Read the rest of this entry »

Comments Off

Pale drewniane

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Krótkie mogą być pale drewniane o średnicy około 20 cm, odpowiednie, gdy grunt jest zupełnie suchy lub odwrotnie — nawodniony na calej długości pala, albo stalowe, np. rurowe, wypełnione betonem. Najczęściej jednak stosuje się pale żelbetowe prefabrykowane o przekroju 20 X 20 do 30 cm i nośności od 10 do 30 tys. kG, zależnie od rodzaju gruntu i długości nośnej pala, która nie powinna być mniejsza niż 2 m. Przez długość nośną rozumie się długość odcinka pala pogrążonego w gruncie wytrzymałym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Przenoszenie obciążeń pali

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Gdy grunty są jednorodne lub wykazują niewielkie różnice wytrzymałości poszczególnych warstw oraz gdy wytrzymałość ta jest stosunkowo nieduża i wzrasta wraz z głębokością, wówczas w przenoszenia obciążeń pali biorą udział warstwy na całej długości pali, przy czym część obciążenia przekazywana na grunt przez docisk w dolnych końcach pali jest znikoma i może być pominięta; pale takie nazywa się palami zawieszonymi (wiszącymi); niektórzy autorzy stosują tu nazwę: pale tarciowe. W gruntach sypkich pale zawieszone odgrywają równocześnie rolę pali zagęszczajacych, powiększających nośność gruntu, przez który przechodzą. Zastosowanie pali zawieszonych, jak stwierdzono na podstawie nowszych badań jeżeli zadaniem ich nie jest jedynie zagęszczenie gruntu — uzasadnione jest w tych przypadkach, gdy długość ich przekracza szerokość fundamentów. Zasięg bryły izobarycznej pod fundamentu (lub łączną szerokość momentem bezpośrednim i pod fundamentem na grupy fundamentów). W innym bowiem przypadku zasięg bryły izobarycznej nie zmienia sie istotnie w stosunku do zasięgu bryły izobarycznej fundamentu bezpośredniego (płytkiego) o tych samych wymiarach i stosowanie pali traci praktycznie sens. Read the rest of this entry »

Comments Off

Wpływ spójności

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

W przypadku gruntu spoistego uwzględnia się wpływ spójności. Rozwiązanie dla fundamentu jednolitego. Wyznaczenie sił : — według wzoru (Qel+Q2ą), 20 at 2tc+t gdzie: Q 01, 2 tc+t QFHu, 2 zo 3te+zo eł — 3 2tc+zo Rozwiązanie dla fundamentu o stopie poszerzonej. Siły działające na fundament: T-12 — według wzoru. Dla punktu obrotu leżącego powyżej odsadzki (zo < t) zo — c + t2c Dla punktu obrotu leżącego w obrębie odsadzki. Znając zo określa się z równania siły Qi i Q. Dla przypadku zo < to wielkości Q2 i Q” 2 określają wzory: Q. [7-295] Q; 2 (tc+t) Odpowiednio ramie e dzieli sie na: Zl—d 3te-i-zo-i-to d 3tc+2t4-to.  Stad graniczny moment utrzymujacy określa sie wedlug wzoru. Fundamenty palowe. Uwagi ogólne o palach i fundamentach palowych Fundamenty palowe stanowią odmianę fundamentów pośrednich (głębokich). Obciążenia z budowli przenoszą się przez pale na głębsze warstwy gruntu, bardziej wytrzymałe od warstw przypowierzchniowych. Dolny koniec pala nazywa się ostrzem lub podstawą, zależnie od kształtu: zaostrzonego czy rozszerzonego, górny zaś — zwykle tępo ścięty koniec pala — nosi nazwę głowicy. Na głowicach pali, wystających po zagłębieniu ich w grunt z dna wykopu fundamentowego, posadawia się elementy masywne fundamentów. Zależnie od układu gruntu, w którym pale są zagłębione, rozróżnić można dwa skrajne przypadki ich zastosowania : a) jeżeli górne, przypowierzchniowe warstwy podłoża stanowią grunty zupełnie nienośne, poniżej zaś zalegają warstwy wytrzymałe, jak np. skały, żwiry, grube piaski lub zwarte iły, to pale doprowadza się do warstw nośnych, zagłębiając w nich nieco dolne końce pali lub (np. przy skałach) opierając je na górnej powierzchni tych warstw; wówczas wszelkie obciążenia fundamentu przenoszą się przez pale całkowicie na dolną, wytrzymałą warstwę gruntu przez docisk w dolnych końcach, górne zaś, słabe warstwy gruntu w przenoszeniu ciężarów żadnego udziału nie biorą; pale tak zaprojektowane nazywa się palami słupowymi albo stojącymi. [patrz też: dom w dmuchawcach, cennik wienerberger, wienerberger cennik ]

Comments Off

Stateczność fundamentów blokowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Rozwiązanie zagadnienia stateczności fundamentów blokowych nie jest oparte na analizie przestrzennego stanu naprężenia, ponieważ dotychczas nie ma jeszcze w literaturze takich opracowań. Wzory obliczeniowe ujęte przez PN-63/B-03322 i przepisy odnoszące się do fundamentów poddanych momentowi wywracającemu oparte są o metodę Sulzbergera. Jako fundamenty blokowe przyjmuje się takie, których powierzchnia podstawy jest w przybliżeniu większa od 0,5 ma. W obliczeniach przyjmuje się, że pod wpływem obciążenia zewnętrznego fundament obraca się o pewien kąt, nie przekraczający uznanego za dopuszczalny dla konstrukcji naziemnej. Przy niewielkich przemieszczeniach wskutek obrotu w gruncie powstają naprężenia proporcjonalne do odpowiednich przemieszczeń oraz do modułu bocznej podatności podłoża C, zmieniającego sie proporcjonalnie do głębokości poniżej terenu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Sposoby zamocowan dla plyt okladzinowych.

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Ściany monolityczne wykonane z betonu lekkiego w deskowaniach przestawnych między slupami konstrukcji szkieletowej mają tę wadę, że opóźniają montaż szkieletu, ponieważ muszą być one wykonane przed montażem stropu nad zmontowaną kondygnacją. Montaż ścian z elementów wielkoblokowych z betonu żużlowego. Płyta ma gotową fakturę wykonaną z zaprawy szlachetnej imitującej piaskowiec. Konstrukcja metalowa ściany jest zawieszona na prętach zamocowanych do słupów szkieletu. Jest to tzw. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »