Hale magazynowe
Just another WordPress site

Różnorodność warunków hydrogeologicznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Różnorodność warunków hydrogeologicznych należy — dla celów praktycznych sprowadzić do niewielkiej liczby schematów. Schemat a przedstawia pojedynczą warstwę wodonośną zasilaną wodą opadową oraz gruntową i zawierająca wodę o zwierciadle swobodnym, schemat zaś b — podobne warunki gruntowe, ale bez zasilania wodą opadową. Schemat c różni sie od b jedynie zawartością wody o zwierciadle napiętym, zwanej też wodą pod ciśnieniem. Schematy d-z-g to różne kombinacje schematów a-r-c występujących w podłożu dwuwarstwowym rozdzielonym warstwą o malej przepuszczalności. W zależności od wysokości ciśnienia piezometrycznego w poszczególnych warstwach, kierunek przepływu wody z jednej do drugiej warstwy może być w górę lub w dół. Poziome składowe ruchu wody w poszczególnych warstwach mogą być zgodne lub mieć kierunki przeciwne (schematy f oraz h). W przypadku rozdzielenia warstw wodonośnych warstwę nieprzepuszczalna (schemat h) pionowy przepływ miedzywarstwowy nie wystepuje. W miejscach przecięcia terenu i piezometrycznego zwierciadła wody występują źródliska, bagna, wody powierzchniowe. Na schemacie i pokazano bezodpływową soczewkę wodną, ograniczoną warstwą o małej przepuszczalności i zasilaną wyłącznie wodą opadową. Stan wody w takiej soczewce podlega znacznym wahaniom, a nawet okresowo woda może całkowicie zanikać. Jeśli soczewka ma podłoże nieprzepuszczalne, to wahania stanów wody mogą być mniejsze, ale w przypadku zastosowania odwodnienia zapasy wody ulegają szybkiemu wyczerpaniu. Na schemacie k. pokazano układ warstw, przy którym następuje infiltracja wody z cieku wodnego do gruntu i odwrotnie z gruntu do zbiornika wodnego. Każdy z przedstawionych schematów może mieć wiele odmian w wyniku różnego nachylenia spągów i stropów warstw wodonośnych oraz różnego poziomego ich zasięgu. Dodatkową zmienność wprowadza zasilanie warstw wodonośnych ze zbiorników wód powierzchniowych. Wszystkie wymienione czynniki mają istotny wpływ na kształt i zasięg leja depresji. Dlatego dalej zajmiemy się omówieniem wpływu różnych czynników na kształt i zasięg leja depresji. [patrz też: dom w dmuchawcach, cennik wienerberger, wienerberger cennik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik wienerberger dom w dmuchawcach wienerberger cennik