Hale magazynowe
Just another WordPress site

Spadek zwierciadła wody

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Mniejszemu promieniowi wykopu Ri odpowiada większy spadek zwierciadła wody w miejscu przecięcia ze skarpą wykopu, a więc i większe ciśnienie spływowe. Wiadomo, że przekroczeniu pewnej wartości ciśnienia spływowego następuje naruszenie struktury gruntu i wówczas spływająca po skarpie woda powiększa swoje erozyjne działanie. Ponieważ spadek zwierciadła wody zależy również od współczynnika k, można wyciągnąć wniosek, że dopuszczalne zagłębienie poniżej zwierciadła wody gruntowej wykop ów z powierzchniowym ujęciem wody gruntowej, przy określonym dopuszczalnym naruszeniu struktury podłoża, zależy od współczynnika k oraz od wymiarów i kształtu wykopu. Im mniejsze k, mniejsze pole powierzchni wykopu i bardziej wydłużony kształt wykopu, tym dopuszczalne jego zagłębienie poniżej zwierciadła wody gruntowej jest mniejsze. Dotychczas brakuje norm, które określałyby zależność dopuszczalnego zagłębienia wykopu od wyżej wymienionych czynników. Informacje dotyczące wykopów średniej wielkości można znaleźć w opracowaniach. Na podstawie przeprowadzonej analizy dopływu wody do instalacji konturowej można jeszcze stwierdzić, że nachylenie krzywej depresji W kierunku do środka instalacji depresyjnej jest mniejsze niż w kierunku konturu leja depresji, bowiem pole dopływu wody od środka jest znacznie mniejsze. Wypiętrzanie krzywej depresji w środku konturu instalacji jest tym większe, im rzadziej są rozstawione studnie i większa jest odległość od spodu studni do spągu warstwy wodonośnej. Teoretyczny kontur leja depresji i jego podział na pola dopływu do poszczególnych studzien depresyjnych. Ponieważ kontur instalacji jest odmienny od kołowego, teoretyczne pola dopływu wody do studzien środkowych Fe Fc5 są znacznie mniejsze od pól dopływu wody do studzien zewnętrznych FCI Fca Fcq. Ponieważ większemu polu odpowiada większa wydajność, więc studnie zewnętrzne są zawsze bardziej obciążone od studzien wewnętrznych, i to tym więcej, im kontur instalacji jest bardziej wydłużony. [patrz też: odległość szamba od granicy działki, klimatyzator monoblok, mrówka stalowa wola ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzator monoblok mrówka stalowa wola odległość szamba od granicy działki