Hale magazynowe
Just another WordPress site

Beton.

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Wytrzymałości obliczeniowe betonu Rb przy wymiarowaniu konstrukcji zespolonych metodą odkształceń plastycznych przyjmuje się jak dla konstrukcji żelbetowych wg normy w zależności od marki betonu. Przy obliczaniu przekrojów ceglano-żelbetowych wg metody stanów granicznych wytrzymałości normowe R przyjmuje się takie jak wg metody odkształceń plastycznych, przy czym jako wytrzymałość obliczeniową na ściskanie przyjmuje się wytrzymałość normową na ściskanie przy zginaniu. Wytrzymałość normową przy ściskaniu osiowym ustala się, mnożąc wyżej wymienioną wytrzymałość normową na ściskanie przy zginaniu przez współczynnik 0,8. Wytrzymałość obliczeniowa betonu przy wymiarowaniu konstrukcji metodą stanów granicznych otrzymuje się mnożąc ustalone w wyżej podany sposób wytrzymałości normowe betonu R przez współczynniki jednorodności. Do konstrukcji ceglanożelbetowych zaleca się stosować markę betonu co najmniej 110, nie wyższą jedn ak niż 170. Stal. Przy obliczaniu konstrukcji zespolonych metodą odkształceń plastycznych wytrzymałości normowe stali przyjmuje się takie, jak wg metody odkształceń plastycznych zgodnie z normą. Przy obliczaniu wg metody stanów granicznych wytrzymałość obliczeniową stali przyjmuje się jak przy obliczaniu konstrukcji murowych zbrojonych. Wytrzymałość obliczeniowa zbrojenia przyjęta została przy założeniu, że współczynnik jednorodności zbrojenia kz 0,85. Wyznaczanie przekrojów zastępczych konstrukcji ceglano-żelbetowych Przy uproszczonym sposobie obliczeń konstrukcji ceglano-żelbetowych można posługiwać się albo wzorami dla konstrukcji murowych zbrojonych podłużnie wg normy, albo też korzystać ze wzorów dla konstrukcji żelbetowych wg normy. W obu przypadkach konieczna jest zamiana przekroju muru i betonu na przekrój zastępczy (sprowadzony) o własnościach wytrzymałościowych odpowiadających jednemu z tych dwóch materiałów konstrukcyjnych, dla którego będziemy stosować odpowiednie wzory obliczeniowe. Przy zamianie powierzchni jednego materiału na równoważną powierzchnię drugiego wysokość przekroju mimośrodowo ściskanego lub zginanego nie ulega zmianie, a równoważny przekrój zastępczy otrzymuje się przez odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie szerokości przekroju. Jako wysokość przekroju należy przyjmować ten wymiar, który jest równoległy do płaszczyzny działania momentu. Dla przekrojów ściskanych mimośrodowo lub zginanych jednocześnie w dwu wzajemnie prostopadłych kierunkach (np. słupy narożne) oblicza się przekrój zastępczy oddzielnie dla każdego kierunku równoległego do płaszczyzn działających momentów. [podobne: ruszt fundamentowy, projekty sklepów spożywczych, pielęgnacja betonu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pielęgnacja betonu projekty sklepów spożywczych ruszt fundamentowy