Hale magazynowe
Just another WordPress site

Stateczność fundamentów blokowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Rozwiązanie zagadnienia stateczności fundamentów blokowych nie jest oparte na analizie przestrzennego stanu naprężenia, ponieważ dotychczas nie ma jeszcze w literaturze takich opracowań. Wzory obliczeniowe ujęte przez PN-63/B-03322 i przepisy odnoszące się do fundamentów poddanych momentowi wywracającemu oparte są o metodę Sulzbergera. Jako fundamenty blokowe przyjmuje się takie, których powierzchnia podstawy jest w przybliżeniu większa od 0,5 ma. W obliczeniach przyjmuje się, że pod wpływem obciążenia zewnętrznego fundament obraca się o pewien kąt, nie przekraczający uznanego za dopuszczalny dla konstrukcji naziemnej. Przy niewielkich przemieszczeniach wskutek obrotu w gruncie powstają naprężenia proporcjonalne do odpowiednich przemieszczeń oraz do modułu bocznej podatności podłoża C, zmieniającego sie proporcjonalnie do głębokości poniżej terenu. Moment wywracający Mu, przenoszony jest częściowo przez pionowy, częściowo przez boczny odpór gruntu. Metodą nośności granicznej oblicza sie wartości graniczne momentów Ml i M, odporu bocznego i pionowego w odniesieniu do podstawy fundamentu. Suma Mu — Ml +Mg powinna spełniać warunek, gdzie F — współczynnik pewności przyjmowany w granicach od 1,25 do 1,75. Analogiczny warunek powinien być spełniony przez sumę sił poziomych Hv=H1+H2. Pionowy graniczny odpór gruntu Oz oblicza sie według wzoru gdzie nc, lid, TLI, — współczynnik nośności. Poziomy graniczny odpór gruntu oblicza się ze wzoru ctg, gdzie : 13=1 + współczynnik zależny od kształtu stopy fundamentowej i od współczynnika tarcia gruntu o fundament z wykresu. Stateczność fundamentów blokowych zagłębionych w gruncie niespoistym. Obliczenie sił działających na fundament: H2 — według wzoru. Jeżeli punkt obrotu O leży powyżej odsadzki (zo to), to  dla przypadku położenia punktu O w obrębie odsadzki pozostałe wielkosci— jak w przypadku jednolitego bloku fundamentowego. Dla zo < t siłę HI obliczamy ze wzoru ał (zn-b- to) (zł — d) gdzie: Qz— zł — d 2zo+to.  [patrz też: metrohouse bolesławiec, emarkowo, floks szydlasty ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: emarkowo floks szydlasty metrohouse bolesławiec